onsdag 30 maj 2012

Maj månad snart slut. --------- The month of May almost over.

Maj månad närmar sig slutet och det börjar bli dags för en liten summering. Den riktiga försommarvärmen har inte infunnit sig än så aktiviteten hos nattskärrorna har inte varit den bästa, och vissa nätter har det varit helt omöjligt att fånga någon. Men trots detta så har jag lyckats att fånga 9 st nattskärror redan. En av dessa var en kontroll av en fågel som jag märkte 2010 på samma plats. Det behövs bara 13 fångade till så har jag under mina 3 säsonger ringmärkt hundra nattskärror, och bara 7 till om jag räknar med kontrollerna.
Natten som gick så var jag i ett nytt område som jag fått tips om att det brukar finnas ett par skärror i. När jag summerade natten så kunde jag konstatera att det i detta område finns minst 9 st spelande hanar, och en av dessa fångades och ringmärktes. Det är ofta som tips om ett par skärror resulterar i att jag hittar bra områden med många nattskärror, så nattskärran är förmodligen betydligt vanligare än vad observationer och inventeringar visar. Jag befinner mig oftast i samma område en hel natt och registrerar därför även de skärror som har låg spelaktivitet vissa perioder. Än så länge så har de ett speluppehåll på någon timma kring midnatt, men kommer bara värmen så ändrar det säkert på sig och de spelar hela natten igenom. Kommande natt blir det också en tur efter jobbet vid midnatt, så jag har några timmar på mig att hitta fler.
I området där vi satte ljusloggrar förra året har vi inte lyckats att fånga en enda en av dessa, men vi har tagit 5 andra istället. Flera av de revir där vi satte loggrar är besatta även i år, men just de fåglarna har vi inte lyckats att fånga än. De som fångas får en ny ljuslogg påsatt för att vi ska ha så många som möjligt loggade kommande år.
-------------------------------------------

 The month of May is approaching the end and it comes time for a small sum. The real pre-summer heat has not turned up yet so the activity of the nightjars have not been the best, and some nights it has been impossible to catch someone. But despite this I've managed to catch 9 pc nightjars already. One of these was a control of a bird I ringed 2010 in the same place. 
The night went, I was in a new area that I've received a tip that there are usually a couple nightjars in. When I summed up the night so Ihave i heard at least 9 pieces singing male, and one of them was captured and was ringed. It is often as tips on a couple skärror result that I find good sites with lots of nightjars, the nightjar is probably much more common than observations and surveys show. I find often more nightjars in the same area. I found even nightjars with low aktivity because i are there hole night. So far, they have a game break of an hour around midnight, but will only heat to change it safely, and they play all night long. Upcoming night it becomes a ride after work at midnight, so I have a few hours for me to find more.

The area where we sat lightlogs last year we were not able to catch a single one of those, but we have ringed 5 other instead. Several of the territory where we sat loggers have been filled this year, but this birds we were not able to catch yet. Those who are caught get a new lightlog fitted for us to have as many birds as possible signed to next year.


Nummer 87 var en fin 2K+(3K+) hane som kom nästan direkt när CD-spelaren startades.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar