onsdag 10 april 2013

De är på väg tillbaka nu. ---------- They are on theirs way back.

Om lite knappt en månad så är nattskärrorna tillbaka i Sverige igen efter sin övervintring i Afrika, så det börjar bli dags att planera den kommande säsongen. De två återfynden förra året av de vi satte ljuslogg på visade att de började sin färd norrut i slutet av februari/början av mars för att ca 2 månader senare befinna sig i Sverige igen.
Den kommande säsongen så blir huvudmålet att återfånga så många som möjligt av de 25 fåglarna som har gjort sin resa med varsin logg på ryggen. Förhoppningsvis så lyckas vi fånga ett flertal av dessa för att få mer tillförlitlig data om var de befinner sig på vintern och vilka vägar de tar för att komma dit och tillbaka igen.
Och eftersom 1/3 av fåglarna i det området har en logg så borde det inte vara omöjligt att ta flera av dessa.

En ny sak med nattskärrorna är hur de påverkas av vindkraftverk, så jag hoppas att jag även ska kunna lägga en del tid på den delen också. Jag vet att i anslutning till ett individrikt område så är det planerat att sätta upp ca 60 vindkraftverk inom en framtid, så det området bör bli ordentligt inventerat innan dess för att kunna göra jämförelser när de är på plats. För tydligen är det så att trots att nattskärran klassas som nära hotad art i Sverige så tas det inga hänsyn till den när man planerar för vindkraft. I det område som de 60 verken planeras har de inventeringar som gjorts åt vindkraftbolaget inte påvisat en enda nattskärra!!!! men jag har i anslutning till det området ca 30 spelande nattskärror och eftersom markerna är bra även där verken planeras så finns det säkert ett antal till.
------------------------------------------------

If a little less than a month, the nightjars is back in Sweden after theirs winter in Africa, so it is time to plan the upcoming season. The two recoveries of the last year of they we put lightslogs on, the log indicated that they began their journey north in late February / early March for about 2 months later be in Sweden again.
The next season, the mainjob will be to catch as many as possible of the 25 birds that have made their journey with a log on theirs back. Hopefully we manage to capture a number of these to get more reliable data off where they are in the winter and which way they take to get there and back again.
And since 1/3 of the birds in this area has a log it should not be impossible to get more of them.

A new thing with nightjars are how they are affected by the wind turbines, so I hope i also be able to spend some time on that part too. I know that in connection with an individual-rich area, it is planned to put up about 60 wind turbines in the near future, so that area should be properly inventoried before that in order, to make comparisons when they are in place. For apparently it's so despite nightjar classified as near threatened species in Sweden, there are taken no account of when planning for wind power. In the area of the 60 turbines are planned, the inventories carried at a wind power company has not revealed a single Nightjar!!!! but I have a around to this area about 30 singing nightjars and because the habitats are good to where turbines are planned so certainly there are possible more nightjars.


Nattskärra. --------- Nightjar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar